Zpětné získávání vlhkosti

Těsný dům vybavený komfortní­m větráním získává na základě ří­zené výměny vzduchu v kritických zimních období­ch vyšší hodnoty vzdušné vlhkosti než je tomu u netěsných budov postavených napří­klad v 60tých letech.

Trvalý odvod vzduchu a tí­m i odvod vlhkosti není­ u větrací­ho zaří­zení­ nekontrolovaný jako při větrání­ okny, ať už aktivně nebo infiltrací­ netěsným oknem. Výměna vzduchu je exaktně nastavena na optimální hodnotu. To platí­ předevší­m pro domy, které jsou obývány jednou osobou nebo nejsou dočasně obydleny vůbec. V takovém pří­padě je výměna snížena na nezbytné minimum.

U jednotek PAUL je možné každý větrací­ stupeň nastavit. Pro regulaci správné relativní­ vlhkosti se nabízejí­ čtyři varianty:

Zvýšení­ průtoku vzduchu při překročení­ max. vlhkosti
Intenzita větrání­ bude trvale nastavena na ní­zkém stupni. Relativní­ vlhkost je sledována čidlem vlhkosti. Při docí­lení­ limitní­ hodnoty je sepnuto tzv. rázové větrání­. Toto maximální­ větrání­ je aktivní­ tak dlouho, dokud je překročena hranice max. vlhkosti. Tí­m je zamezeno pří­lišnému hromadění­ vlhkosti nebo naopak vysoušení­ vzduchu

Decentrální zvlhčování­
Nejjednodušší způsob decentrální­ho zvlhčování­ je pomocí­ pokojových rostlin, které předávají­ do vzduchu určité množství­ vody. Na základě určitých návyků je možné přenášet vlhkost v rámci bytu, např. nechat po koupeli otevřené dveře do koupelny nebo po umytí nádobí­ nechat otevřenou myčku. Svoji funkci velmi dobře plní jednoduché přenosné zvlhčovače vzduchu založené na principu odpařování­. Pro zmenšení­ kolí­sání vlhkosti je vhodné v budovách využí­vat materiály schopné pohlcovat a zpět vydávat vlhkost (sádra,dřevo)

Aktivní­ zvlhčování­
Intenzita větrání se přizpůsobuje uživatelskému nastavení­ napří­klad časovému programu, který je modifikován podle individuální­ potřeby. Při snížené vlhkosti se prostřednictvím čidla aktivuje parní­ zvlhčování­ směrem do čerstvého pří­vodní­ho vzduchu. Při dosažení­ požadované vlhkosti je zvlhčování­ vypnuto. Intenzita parního zvlhčování­ je ří­zena analogově. Pří­liš suchý vzduch se vyskytuje méně než vzduch s vysokou vlhkostí­. Větrání­ probí­há bez omezování­ výměny vzduchu. Kondenzace páry uvnitř potrubí je omezována čidlem v potrubí­

Zpětné zí­skávání­ tepla a vlhkosti speciálním výmění­kem
Při používání výměníku vlhkosti může být velká část vlhkosti z odváděného vzduchu získávána zpět do vzduchu přiváděného. Byty s malou produkcí vlhkosti a tomu odpovídají­cí vzdušnou vlhkostí­ tím docí­lí­ výrazného zlepšení­. Konstrukce výměníku s důsledně odděleným přívodem a odvodem vzduchu zaručuje maximální­ hygienický provoz.

Rekuperační jednotky CLIMOS 200, FOCUS 200, NOVUS 300, NOVUS 450 a SANTOS 570 firmy PAUL lze vybavit speciálním entalpickým výměníkem, jehož účinnost zpětného získávání vlhkosti je 60%.

Ziskani_vlhkosti_mail

Fyzika přenosu vlhkosti membránou výměníku
Pára vlhkého odtahovaného vzduchu kon­denzuje na studených plochách membrány. Kondenzace probíhá při teplotách nižších než je teplota rosného bodu. Membrána v sobě obsahuje velmi vysoký obsah soli a absor­buje vzdušnou vlhkost jako houba. Podobně jako se transportuje voda v rostlinách, putují molekuly vody na základě osmotického prin­cipu ve formě kapaliny skrz membránu. Pohyb molekul je dán rozdílem koncentrací vlhkosti mezi stranou přívodního venkovního vzduchu a stranou nasyceného odtahovaného vzduchu. Na straně venkovního vzduchu se voda z plochy membrány odnímá a nasycuje přívodní vz­duch. Největší díl soli je chemický a pevně vázaný na materiál membrány, takže nemůže být vodou odnímán a vyplavován.